Regulamin KofiUp

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji KofiUp należy dokładnie przeczytać niniejszy regulamin, a zalogowanie się jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu jak i polityki prywatności.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z aplikacji KofiUp, systemu KofiUp, rozumianego jako system niezbędny do obsługi funkcji aplikacji jak również witryny internetowej www.kofiup.pl.

2. LOMONDO Sp z o.o. zwana dalej Spółką z siedzibą w Warszawie 03-984 ul. Poprawna 39B Numer NIP: 9522156705, REGON:366340123, KRS: 0000658386

Aplikacja KofiUp, system KofiUp stanowią wyłączną wartość LOMONDO Sp z o.o.

3. Rejestracja

W celu dokonania prawidłowej rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania:

● nazwy użytkownika,

● adresu e-mail,

● bądź dokonania rejestracji poprzez Facebook.

● Facebook pobiera następujące dane: profil użytkownika, adres mailowy

Użytkownik dokonując rejestracji gwarantuje prawdziwość podanych w procesie rejestracji danych, jak również w przypadku logowania przez Facebook prawdziwość danych zawartych w tym portalu.

● Użytkownik może posiadać i posługiwać się tylko jednym kontem w systemie KofiUp na jednym urządzeniu mobilnym.

● Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego konta z systemu KofiUp, w tym celu niezbędne jest dokonanie zgłoszenia chęci usunięcia konta na adres kontakt@kofiup.pl.

4. Użytkownicy

● Użytkownikiem systemu KofiUp może zostać zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

● Osoba fizyczna rejestrująca się/ logująca potwierdza, iż ma ukończone 13 lat.

5. Plany KofiUp

● Po rejestracji w aplikacji KofiUp użytkownik otrzymuje możliwość wykupu oferowanych przez Spółkę prepaidowych planów KofiUp.

● Plany KofiUp to prepaidowe plany oferujące w zależności od wybranej opcji 2, 5 lub 10 kubków napoju.

● Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje dostępu do takiej samej listy napojów w każdym z współpracujących z LOMONDO Sp z o.o. lokali. Plan BASIC (zawierający espresso, americano, kawę przelewową oraz herbatę) oraz Plan PREMIUM (zawierający kawy z planu BASIC oraz cappuccino, flat white, latte, double espresso) stanowią tylko poglądowy obraz danego planu, oraz w każdym lokalu mogą nieznacznie się różnić.

● Plany KofiUp można wykupić również za pośrednictwem witryny internetowej www.kofiup.pl

● Zakupu ww. planów można dokonać we własnym imieniu dla siebie jak i dla osób trzecich.

● Aktualne ceny oraz szczegóły poszczególnych planów umieszczone są na witrynie internetowej www.kofiup.pl jak i w aplikacji KofiUp.

● LOMONDO Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych planów w dowolnym czasie i według swego uznania. W przypadku zmiany cen wykupione do czasu zmiany plany zachowują ważność. W sytuacji zmiany cen LOMONDO Sp z o.o. niezwłocznie poinformuje drogą mailową wszystkich użytkowników o takiej zmianie.

● Aktywowanie opcji „automatyczne odnowienie planu” oznacza wyrażenie zgody na cykliczne obciążanie dodanej karty w wysokości wartości ostatniego aktywnego planu KofiUp.

● Poszczególne plany mają ważność odpowiednio 3,6 oraz 9 miesięcy. Po upływie tego okresu ważność plan wygasa, a pozostałe na koncie użytkownika kubki ulegają wykasowaniu. Po wykupieniu kolejnego planu BASIC lub PREMIUM (przed upływem terminu ważności planu) ważność wszystkich kubków automatycznie przedłużana jest o kolejne 6 miesięcy od daty zakupienia planu.

● LOMONDO Sp z o.o. nie zwraca środków za pozostałe kubki po upływie okresie ważności poszczególnych planów.

● LOMONDO Sp z o.o. nie wraca środków za częściowo wykorzystane plany,

● W przypadku konieczności zawieszenia planu lub zmiany urządzenia w sytuacji utracenia, zniszczenia urządzenia, wymagane jest dokonanie zgłoszenia z opisem okoliczności na adres kontakt@kofiup.pl.

6. Płatności

Użytkownik dokonuje płatności za pomocą oferowanych przez LOMONDO Sp z o.o. możliwości płatności wynikających z zawartych przez Spółkę umów z:

● PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, oraz

Elavon Financial Services Limited z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Republika Irlandii, działający poprzez: Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287836, REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Limited: 6.400.001,00 euro, kapitał docelowy Elavon Financial Services Limited: 1.000.000.000,00 euro,

zwanymi dalej procesorami płatności.

Obsługa płatności związanych z wykupem planów oprócz podlegania niniejszemu Regulaminowi podlega również warunkom oraz politykom prywatności ustalonym przez Procesora Płatności oraz wystawce karty kredytowej. Firma LOMONDO Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy powstałe w wyniku działania Procesora Płatności.

7. Partnerzy

● Zasady współpracy pomiędzy LOMONDO Sp z o.o., a Partnerem są uregulowane w odrębnych umowach zawieranych przez obie strony.

● LOMONDO Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działalności Partnera, w szczególności za jego zdolność do czynności prawnych.

● LOMONDO Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za towary lub usługi oferowane przez Partnera w tym za ich dostarczenie oraz za ich wady fizyczne lub prawne jak również za jakość usług i towarów.

● LOMONDO Sp z o.o. umożliwia odbiór kubków w punktach partnerskich w godzinach ich otwarcia lub w godzinach określonych jako godziny obowiązywania oferty KofiUp.

● LOMONDO Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do dodawania i usuwania lokali partnerów w dowolnym czasie i według swego uznania. W takich przypadkach KofiUp s.c. dołoży wszelkich starań do możliwie szybkiego poinformowania użytkowników o takich zmianach.

8. Obowiązki i prawa LOMONDO Sp z o.o.

● zapewnienie działania aplikacji KofiUp, Systemu KofiUp oraz witryny www.kofiup.pl

● LOMONDO Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik realizuje Płatności. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

● LOMONDO Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość urządzeń nie będących własności LOMONDO Sp z o.o. a mających wpływ na usługi oraz towary oferowane przez Spółkę, jak również zasięg sieci WIFI oraz telefonii komórkowej oraz usterki ww. sieci, przerwy w dostawie prądu, dostępu do sieci internet itd.

● do prawidłowego działania aplikacji, witryny www.kofiup.pl oraz systemu KofiUp niezbędna jest aktywna i działająca transmisja danych (sieci telekomunikacyjne, sieci WIFI i inne) w urządzeniu, na którym zainstalowana jest aplikacja KofiUp.

● wykupione plany przypisane są do konkretnej osoby i konkretnego urządzenia, za wyjątkiem sytuacji wykupu planu dla osoby trzeciej przewidzianej niniejszym regulaminem

● LOMONDO Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług dostarczanych przez podmioty trzecie, takich jak nawigacje, wskazania map i geolokalizacji, jak również za dostęp, jakość oraz trwałość usług związanych z transmisją danych.

● LOMONDO Sp z o.o. w przypadku zaistnienia poważnych problemów z funkcjonowaniem Systemu KofiUp s.c., ma prawo czasowo wstrzymać jego funkcjonowanie w całości lub w wybranym zakresie.

● LOMONDO Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z aplikacji KofiUp oraz systemu KofiUp niezgodne z prawem oraz naruszające niniejszy regulamin

● LOMONDO Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania/usunięcia konta użytkownika w przypadku:

- braku aktywności użytkownika przez okres 12 miesięcy,

- gdy konto jest lub może zostać wykorzystane do nadużyć lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

LOMONDO Sp z o.o. informuje Użytkownika o zablokowaniu konta użytkownika za pomocą wiadomości mailowej przed jego dokonaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po dokonaniu blokady.

9. Opłaty

Pobranie, instalacja oraz korzystanie z aplikacji KofiUp jest bezpłatne. Opłacie podlegają jedynie prepaidowe plany KofiUp.

10. Reklamacje

Każdy użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej dokonanych przez niego transakcji lub problemu z odbiorem kubków. Zgłoszenie dokonane na adres reklamacja@kofiup.pl powinno zawierać dane i opis okoliczności możliwie najpełniej opisujące problem. Zgłoszenie powinno zawierać:

● dane użytkownika,

● id transakcji,

● przedmiot transakcji,

● opis problemu,

● formę płatności

● datę i godzinę problematycznej czynności,

● oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy.

LOMONDO Sp z o.o. ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi drogą mailową osobie zgłaszającej.

11. LOMONDO Sp z o.o. korzysta z kuponów, kodów, kredytów w dowolny sposób określony w niniejszym regulaminie lub innych określonych przez LOMONDO Sp z o.o. dla celów promocyjnych, lojalnościowych oraz marketingowych.

● Kredyty przyznawane przez LOMONDO Sp z o.o. i widoczne w „Moim profilu” w aplikacji KofiUp nie podlegają refundacji i wymianie na gotówkę.

● Przyznane kredyty wykorzystywane są automatycznie, pomniejszając wartość zakupu kolejnego planu KofiUp, następującego bezpośrednio po dacie dodania przyznanych kredytów.

12. Promocja „Darmowa kawa”.

Promocja polega na udostępnieniu swojego unikalnego kodu, dostępnego w aplikacji KofiUp osobom dotychczas nie korzystającym z aplikacji KofiUp. W wyniku tego udostępnienia nowa osoba instalując aplikacje KofiUp oraz wpisując ww. kod w zakładce „Wprowadź kod” w aplikacji KofiUp otrzymuje dodatkową, darmową kawę. Po odebraniu darmowego, pierwszego kubka przez nową osobę, użytkownik, którego kod został użyty również otrzymuje dodatkową, darmową kawę.

13. Promocja „ Darmowy kubek”

Każdy nowy użytkownik otrzymuje jeden darmowy kubek do zrealizowania w lokalach partnerskich. Darmowy kubek przypisany jest do danego użytkownika oraz urządzenia. Ważność darmowego kubka wynosi 6 miesięcy.

14. Przyznawane przez LOMONDO Sp z o.o. darmowe kawy, kody, kawy wymienione za kody i inne, z wyłączeniem kubków z pkt. 13 niniejszego regulaminu maja okres ważności tzn. okres w którym mogą być zrealizowane, wynoszący 14 dni liczony od dnia dodania do konta użytkownika.

● LOMONDO Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia przedmiotowych terminów.

15. Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres k ontakt@kofiup.p l i odstąpić od dokonanego zakupu planu. W przedmiotowym oświadczeniu należy wskazać dane pozwalające na zidentyfikowanie danej transakcji, nazwa użytkownika, data zakupu planu, id transakcji Odstąpienie od zakupu planu KofiUp możliwe jest jedynie w sytuacji gdy użytkownik nie dokonał jeszcze odbioru żadnego napoju z danego planu.

Polityka Prywatności

LOMONDO Sp z o.o. przywiązuje najwyższą uwagę do ochrony prywatności użytkowników oraz ich danych pozostawionych w naszych serwisach internetowych. Dlatego przedstawiamy poniżej informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu www, aplikacji KofuUp oraz systemu KofiUp..

LOMONDO Sp z o.o. (Spółka) z siedzibą w Warszawie 03-984 przy ul. Poprawna 39b na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem powierzonych jej danych osobowych. Wypełnienie formularzy kontaktowych oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do LOMONDO Sp z o.o.

Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji prowadzonej przez Spółkę działalności, a także w celu marketingu własnych produktów i usług, ich poprawy oraz informowania o nowych opcjach oferowanych przez LOMONDO Sp z o.o. Dane osobowe mogą być przekazane przez Spółkę wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - o ile taka zgoda została udzielona.

Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od LOMONDO Sp z o.o. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy, w zakresie objętym treścią zapytania, w związku z którym adres ten został udostępniony. Użytkownik może (w drodze odrębnego, dobrowolnego oświadczenia) udostępnić swój adres e-mail w celu otrzymywania w przyszłości informacji handlowych od LOMONDO Sp z o.o.

Spółka informuje o przysługującym na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.